Cíle

Strategické cíle:

 1. Zasadíme se, aby podpora vzdělávání byla pojímána jako investice do naší budoucnosti, což se neobejde bez navýšení rozpočtu MŠMT aspoň na průměr OECD státních rozpočtových výdajů. Bez investic do vzdělání nelze očekávat zkvalitnění výuky ani její modernizaci.
 2. Zasadíme se o zlepšení kvality vzdělávání v České republice. Chceme jednat o zrušení státních přijímacích zkoušek a státních maturit, snížení administrativní zátěže a byrokracie či zvýšení svobody učitelů při jejich činnosti.
 3. Přesvědčíme politiky napříč všemi politickými stranami, aby se shodli nad dlouhodobou národní vzdělávací strategií, která by připravila českou společnost na budoucnost. Přestalo by docházet ke změnám vzdělávacích politik v důsledku personálních změn na MŠMT. Ke změnám by tak docházelo koncepčně a učitelé by získali pro svou práci více stability.

Co chceme stihnout během dvou volebních období:

 1. Zapojíme se do dialogu s profesními asociacemi, odbory a MŠMT o otázkách vzdělávání, budeme s nimi spolupracovat na řešení koncepčních otázek a  projektů v oblasti vzdělávání.
 2. Uvolníme ruce ředitelům, aby se věnovali vedení lidí a mohli se soustředit na prosazování vzdělávacích vizí. V úvahu přichází například vytvoření pozice zástupce ředitele, který bude vyřizovat veškerou provozně-administrativní agendu školy.
 3. Založíme samosprávnou profesní učitelskou organizaci, která je ze zákona pověřena k posouzení dopadů legislativních změn na výkon učitelské profese.

Proč byste se k nám měli připojit a podporovat nás:

 1. Povedeme dialog nejen mezi učiteli, ale i jejich komunikaci s jednotlivými asociacemi, MŠMT, odbory apod., zjistíme učitelské potřeby a budeme prosazovat návrhy, které povedou k lepším podmínkám výuky.
 2. Je nutné řešit nízkou atraktivitu učitelské profese mezi středoškoláky. Vize profese učitele musí nabízet jasnou perspektivu. Jen tak se ti nejtalentovanější a nejkreativnější maturanti budou ucházet o studium na pedagogických fakultách a budou si přát být učiteli.
 3. Pomůžeme ke kultivaci výběru ředitelů na základě jejich odbornosti a vzdělávacích vizí. Nabídneme zřizovatelům poradenství při výběru ředitelů i účast v konkurzu.
 4. Vytvoříme respektovanou etickou komisi, která bude nezávislým arbitrem pro posuzování odvolání ředitelů, postihování učitelů apod. Pro své členy vytvoříme profesní a etický kodex učitele.
 5. Oslovíme VŠ připravující učitele ke spolupráci a budeme usilovat o růst kvality přípravy budoucích učitelů větším příklonem k praxi a reálným tématům edukace. Propojíme začínající učitele s jejich zkušenými kolegy.
 6. Budeme se snažit, aby prostředky, které míří do školství, byly využity co nejefektivněji a obsahovaly co nejméně “projektových” mezičlánků.
 7. Budeme upozorňovat na úspěchy kolegů, uvádět příklady dobré praxe a vrátíme učitelské práci i celému systému vzdělávání důvěru.
 8. Vrátíme do hry kariérní řád, který bude fér, vyvážený, bude skutečně učitele motivovat, obejde se bez zbytečné administrativy a především zlepší podmínky uplatnění a profesního růstu učitelů v ČR.
 9. Budeme pořádat setkání učitelů, letní školy, vzdělávací kurzy a další příležitosti, pro další vzdělávání a sebevzdělávání učitelů.
 10. Budeme se podílet na vydávání textů, metodik a pomůcek, zaměřených na učitelskou praxi.