Učitelé: Třídní učitelé jsou zásadním článkem škol a mají být řádně ohodnoceni

Učitelská platforma podporuje poslanecký návrh skupiny poslanců vedené Markem Výborným (KDU – ČSL) na zvýšení ohodnocení třídních učitelů. Osobní zkušenosti řady členů Učitelské platformy potvrzují, že výkon třídnictví znamená pro učitele všech typů škol řadu administrativních úkonů navíc oproti běžné práci pedagoga, a proto je zcela na místě, aby byl ohodnocen důstojným příplatkem.

“Kvalitního a motivovaného třídního učitele vnímáme jako jednu z nejdůležitějších osob pro žáky a studenty, se kterými se během jejich studia setkávají. Třídní učitelé jsou jejich nejbližšími průvodci, utvářejí podobu komunikace mezi rodinami a školou, atmosféru ve třídě i společná pravidla. Zároveň je s touto rolí spojeno velké množství administrativy a práce, kterou učitelé bez třídnictví nevykonávají,“ zdůvodňuje podporu návrhu předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Učitelská platforma zároveň upozorňuje, že pozice třídního učitele v současné době není dostatečně legislativně ukotvena a školám se nedostávají finanční prostředky na to, aby mohly zaměstnávat adekvátní počet nepedagogických pracovníků. Ti by přitom mohli zajistit část administrativní práce, kterou dnes musejí vykonávat třídní učitelé. „Stěžejní částí práce třídního učitele musí být pedagogická práce, administrativní úkony, jako je vyřizování omluvenek, vyplňování tabulek, sčítání absence žáků nebo objednávání školních výletů, mohou mít na starost i nepedagogičtí pracovníci škol. Ředitelé škol však musí mít na jejich zaměstnávání dostatek financí,“ dodává Mazancová.

Poslanecký návrh tak platforma vítá jako důležitý aktuální krok, který spravedlivě ocení současné třídní učitele, na které velká část administrativy v tuto chvíli spadá. Ve střednědobém horizontu by však na něj měly navázat další kroky ministerstva školství, které by nově popsalo a nastavilo komplexní systém odměňování pedagogických pracovníků s ohledem na jejich kvalitu, osobní růst a profesní rozvoj. A definovalo přitom úkony, které mají být součástí práce pedagogů a které by vykonávali především nepedagogičtí pracovníci škol.

Skupina poslanců vedená Markem Výborným (KDU-ČSL) navrhuje změny v § 133 zákoníku práce, které by znamenaly zvýšení odměny za specializované činnosti učitelů a za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole na částku 2500 až 3500 korun měsíčně.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
Tel.: 608 448 978
Email: info@ucitelskaplatforma.cz
Web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email